VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODÁVAJÍCÍHO 

I. Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) prodávajícího – společnosti ATTACK heating CZ, spol. s.r.o., IČ 02999102, se sídlem Cukrovarská 498/13, 682 01 Vyškov tvoří nedílnou součást Rámcové kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen jako „Rámcová kupní smlouva“) a každé dílčí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím jako podnikateli při podnikatelské činnosti dle podmínek Rámcové kupní smlouvyzejména na základě objednávky kupujícího (dále jen „kupní smlouva“ nebo „objednávka“).
 2. Kupující a prodávající se v těchto VOP označují také jako „smluvní strany“.
 3. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že prodávající je oprávněn upravit obsah VOP bez souhlasu kupujícího. O úpravě VOP je však povinen vyrozumět kupujícího na jeho adresu či emailovou adresu nejméně 30 dnů před účinností změny VOP. Změna je účinná 30. dnem uveřejnění VOP na webových stránkách prodávajícího – https://www.attack.sk/cz/.Kupující má právo změnu VOP odmítnouta odstoupit od Rámcové kupní smlouvy, a to do 30 dnů odnabytí účinnostiupravených VOP. Odstoupení od Rámcové kupní smlouvy může kupujícíučinit pouze písemným oznámením o odstoupenízaslaným na adresuprodávajícího.Odstoupení je účinné dnem jeho doručení prodávajícímu.
 4. Kupující prohlašuje ohledně svého majetku, že je bez omezení schopen plnit své splatné dluhy, zejména není v likvidaci, platební neschopnosti nebo v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat insolvenční návrh (bez ohledu na to, zda byl takový návrh podán nebo bylo zahájeno insolvenční řízení či obdobné řízení), není úpadcem nebo dlužníkem v insolvenčním řízení a rovněž na jeho majetek není vedena exekuce nebo není jinak nuceně postižen nebo omezen (výkon rozhodnutí atd.). Kupující je povinen po dobu trvání Rámcové kupní smlouvy neprodleně písemně informovat prodávajícího o vzniku některé z uvedených skutečností nebo jiných podstatných skutečností pro uzavření a plnění Rámcové kupní smlouvy a kupní smlouvy, o změně svých údajů, jinak nese nepříznivé následky (zmaření doručení atd.)
 5. Kupující prohlašuje, že má právní osobnost a je svéprávný, dále, že osoby jeho zastupující jsou k tomu dle platných právních předpisů oprávněny. Kupující odpovídá za škodu a jinou újmu, kterou způsobí případnou nepravdivostí či nepřesností prohlášení ve VOP uvedených.

II. Předmět kupní smlouvy a VOP 

 1. Předmětem závazků z kupních smluv uzavřených na základě těchto VOP a Rámcové kupní smlouvy jsou dodávky tepelné techniky značky ATTACK (dále jen „zboží“ či „výrobky“).
 2. Předmětem těchto VOP je úprava vzájemných práv a povinností prodávajícího a kupujícího při prodeji a koupi zboží, tj. zejména otázky objednávání zboží, uzavření jednotlivých kupních smluv, dodání zboží apod. Kupující a prodávající se dohodli, že ve vztahu k prodeji zboží se budou řídit těmito VOP, Rámcovou kupní smlouvou a dalšími ujednáními vztahujícími se ke konkrétní dílčí kupní smlouvě.
 3. Dále je předmětem těchto VOP úprava vzájemných práv a povinností týkajících se dalšího prodeje zboží kupujícím, který hodlá kupovat zboží od prodávajícího na základě těchto VOP a Rámcové kupní smlouvy za účelem dalšího prodeje třetím osobám.

III. Uzavření kupní smlouvy 

 1. Kupující je oprávněn dle svých potřeb písemně objednat u prodávajícího zboží detailně vymezené v Příloze č. 1 Rámcové kupní smlouvy, a to e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kotle@attack.cz. Součástí objednávky bude zejména vymezení zboží vč. množství, požadované datum dodání, event. jiný způsob dodání než dohodnutý v Rámcové kupní smlouvě a další údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a dodání zboží.
 2. Objednávka se považuje za akceptovanou ze strany prodávajícího, jestliže tento nesdělí kupujícímu do 3 pracovních dnů, že objednávku neakceptuje, event. jestliže sdělí kupujícímu v téže lhůtě změnu jejich dílčích parametrů.V takovém případě je rozhodná akceptace (změna) učiněná prodávajícím.
 3. Prodávající je povinen na základě Rámcové kupní smlouvy a objednávkydodat kupujícímu objednané zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a kupující je povinen objednané zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

IV. Kupní cena, platební podmínky 

 1. Prodávající je oprávněn jednostranným právním jednáním upravit kupní ceny uvedené v Příloze č. 1 Rámcové kupní smlouvy. O úpravě ceny je však povinen vyrozumět kupujícího na jeho emailovou adresu nejméně 30 dnů před účinností změny kupní ceny. Nová cena se vztahuje na veškeré zboží objednané po nabytí účinnosti změny kupní ceny.
 2. Smluvní strany si tímto sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení s úhradou kupní ceny ve výši 0,03 % denně z dlužné částky. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě. Výzva se považuje za doručenou 5. dnem po jejím odeslání na adresu kupujícího.

V. Zrušení objednávky 

V případě zrušení objednávky zboží ze strany kupujícího uhradí kupující prodávajícímu náklady vynaložené na splnění objednávky do dne jejího zrušení, včetně nákladů vzniklých po zrušení objednávky, kterým prodávající nemohl přes vynaložení přiměřeného úsilí zabránit.

VI. Dodání zboží

 1. Prodávající bude dodávat kupujícímu zboží objednané v souladu s čl. III.VOP, a to v termínu uvedeném v objednávce kupujícího, byla-li ze strany prodávajícího akceptována, event. v termínu sděleném ze strany prodávajícího.
 2. Za datum dodání zboží se považuje den, kdy prodávající (příp. jím zajišťovaný dopravce) umožní kupujícímu převzetí zboží v místě určení. Pro případ zajištění přepravy kupujícím se za dodání zboží považuje den, kdy prodávající umožní kupujícímu převzetí zboží.

VII. Označení zboží a výrobků

 1. Dodávané zboží je opatřeno označením výrobce zboží – společnosti ATTACK, s.r.o. se sídlem ve Vrútkách. Kupující nemá právo změnit originální označení výrobku (logo, nálepka, výrobní štítek a jiné), odstranit jej, doplnit ho jiným označením nebo jinak změnit jeho původ.
 2. Dodávané zboží je označeno ochrannou známkou výrobce prodávaných výrobků – společnosti ATTACK, s.r.o. se sídlem ve Vrútkách, a to ochrannou známkou registrovanou ÚPV SR pod číslem 196 756 s názvem ATTACK.
 3. Kupující se zavazuje propagovat označení výrobků logem a ochrannou známkou ATTACK na vlastní náklady, šířit jejich dobré jméno a nepoškozovat je žádným způsobem.
 4. Kupující se zavazuje, že předmětnou ochrannou známku a označení, kterými jsou označeny výrobky prodávajícího, si nenechá registrovat na vlastní jméno, nebude měnit logo a bude jej používat jen v takové formě, jako je uvedené na zboží dodaném prodávajícím.
 5. Kupující si je vědom, že v daném případě nejde o licenci, tj. právo používat ochrannou známku, jíž jsou zboží a výrobky označeny. Pro případ využívání ochranné známky a dalších propagačních symbolů a označení výrobků dodávaných prodávajícím je kupující povinen nahradit prodávajícímu, event. 3 osobám, vzniklou škodu, jakož i poskytnout přiměřené zadostiučinění za zásah do jejich práv. Kupující tedy nesmí bez souhlasu majitele ochranné známky používat označení shodné nebo zaměnitelné s jeho ochrannou známkou pro stejné nebo podobné zboží nebo služby, pro které je ochranná známka zapsaná do registru ani označení shodné nebo zaměnitelné s jeho ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsaná, ale jde o ochrannou známku, která má v České republice dobré jméno a jeho používání by nepoctivě těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo by jim bylo na újmu. Kupující rovněž nesmí používat uvedené označení ve spojení s tímto zbožím nebo službami, zejména umísťovat ho na zboží nebo jeho obaly, nabízet nebo uvádět na trh takto označené zboží nebo jeho obaly, případně je skladovat pro tento účel, dovážet nebo vyvážet zboží nebo obaly s tímto označením nebo používat toto označení v obchodním styku, v korespondenci nebo v reklamě.

VIII. Závazky kupujícího  

 1. Předmětem těchto VOP je dále úprava otázek souvisejících s prodejem zboží nakoupeného kupujícím na základě kupní smlouvy aRámcové kupní smlouvy, a to třetím osobám – konečnému zákazníkovi (tj. distribuce zboží), pouze na území České republiky.
 2. Kupující se zavazuje, že při případném dalším prodeji zboží nakoupeného na základě kupní smlouvy a Rámcové kupní smlouvy nezmění toto zboží a výrobky, a to nejen věcně, ale ani nezmění jejich označení, přičemž bude vždy ctít dobré jméno prodávajícího, a provádět další prodej s náležitou odbornou péčí.
 3. Kupující se zavazuje, že ve vztahu ke jmenovanému prodeji nebude výrobky dále prodávat či nabízet prostřednictvím tzv. E-Bay a jinými obdobnými formami tzv. levného prodeje, a to s ohledem na specifičnost zboží, jeho technické parametry a technicky náročný servis zboží a výrobků.

IX. Vlastnické právo

Vlastnické právo ke zboží dodávanému na základě kupní smlouvy a Rámcové kupní smlouvy kupující nabude až úplným zaplacením jeho kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží na kupujícího přechází předáním zboží.

X. Vyšší moc   

Prodávající není v prodlení s dodáním zboží, jestliže mu v dodání zabránila vyšší moc. O takové skutečnosti je povinen informovat kupujícího. Trvá-li překážka na straně prodávajícího více než jeden měsíc, je kupující oprávněn odstoupit od objednávky předmětného zboží.

XI. Vrácení zboží 

 1. Bude-li s tím prodávající souhlasit, může kupující vrátit již zakoupené zboží, maximálně však do jednoho roku od jeho zakoupení. Možnost vrácení se vztahuje jen ke zboží, které nebylo prodáno třetím osobám, nebylo používáno a je zabaleno v původním obalu. Zboží je vrácené jeho doručením do závodu prodávajícího.Za řádně vracené zboží se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu uhrazenou kupní cenu vráceného zboží, poníženou o stornopoplatek ve výši 10% z této kupní ceny.
 2. Náklady na vrácení zboží a jeho dopravajsou zcela v režii kupujícího.

XII. Arbitráž a rozhodné právo

 1. Smluvní strany se zavazují řešit všechny spory, které mohou vzniknout následkem, nebo ve vztahu ke kontraktu dle kupní smlouvy a Rámcové kupní smlouvy, pokojnou a smířlivou cestou jednání.
 2. Pro případ nevyřešení případných sporů cestou jednání si smluvní strany sjednávají, ževšechny spory vznikající následkem nebo ve vztahu kekontraktu dle kupní smlouvy a Rámcové kupní smlouvy budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu  jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
 3. Smluvní strany tímto činí volbu práva ve vztahu k vzájemným právům a povinnostem vyplývajícím z kontraktu dle kupní smlouvy a Rámcové kupní smlouvy,a to tak, že rozhodným právem určují české právo.

XIII. Platnost, účinnost a závěrečná a zrušovací ustanovení

 1. Pokud se nějaký článek Rámcové kupní smlouvy či její přílohy, kupní smlouvy, VOP nebo objednávkystane neplatným, neúčinným nebonevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedyostatní články Rámcové kupní smlouvy či její přílohy, dílčí kupní smlouvy, VOP nebo objednávky zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti.
 2. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 6. 2019.