Ochrana životního prostředí při výrobě kotlů

Ochrana zivotniho prostredi

Společnost ATTACK, s.r.o považuje ochranu životního prostředí kotlů za nezbytnou pro život. Naše kotle mají vynikající spotřebitelské a emisní hodnoty. Všechny kotle splňují ECO design a normy Evropské unie. Na střeše našich výrobních hal jsou nainstalovány fotovoltaické panely o výkonu 200kWp, které poskytují dostatečnou elektrickou energii na výrobu kotlů.
V celém řetězci vytváření hodnot, od zpracování surovin přes dopravu a výrobu až po celoplošný zpětný odběr a zhodnocení starých topných zařízení platí:
Ochrana životního prostředí kotlů a její maximální minimalizace zatížení .

Životní prostředí a kotle

Kondenzační kotle, které pracují s velkým výkonovým rozsahem a optimálním složením spalovací směsi produkují minimálně škodliviny ve spalinách. Díky tomu jsou mnohem ekologičtější než kotle s biomasou. S našimi kotli aktivně přispívejte k ochraně životního prostředí a lepší budoucnosti pro naše děti.
Kotle na tuhá paliva, které nejdříve při primárním spalování uvolňují dřevní plyny, které se následně sekundárně spalují, tímto důmyslným systémem spalování výrazně zvyšují svou účinnost a šetří zdroje a životní prostředí. V porovnání s klasickým spalováním nabízejí téměř poloviční úsporu paliva při nižší emisi spalin a popela. Z celospolečenského hlediska se jedná o enviromentální příznivý zdroj, který spaluje dřevní biomasu, která je CO2 neutrálním palivem. Z hlediska tvorby škodlivých emisí je během provozu dosahována průměrná hodnota koncentrace CO ve spalinách na úrovni 200 mg / m3 prepočítaných na 10% O2.

Ochrana zivotniho prostredi

Životní prostředí a kotle jsou úzce spojené, proto je na každém z nás aby jsme:

  • Předcházeli vzniku odpadů, zejména nebezpečných;
  • Nakládali s látkami a materiály tak, aby nepronikly do jednotlivých složek Životního prostředí (vody, půdy, ovzduší), předcházeli haváriím;
  • Úsporně nakládali při každodenních činnostech se zdroji (teplo, el. energie, palivo, voda apod.).

Ochrana životního prostředí kotlů se chápe jako nezbytné minimum vedení organizace plnění právních a jiných požadavků. K tomu aby tyto požadavky byly splněny se vedení organizace zavazuje provádět průběžnou aktualizaci vztahujících se právních požadavků a uvolnit potřebné zdroje na jejich plnění. Neustálé zlepšování systému řízení v ochraně životního prostředí a prevence znečišťování je závazkem vrcholového vedení společnosti ATTACK, s.r.o. a následně všech zaměstnanců společnosti. Naším společným cílem je ovlivňovat životní prostředí a kotle v co nejmenší (nezbytné) míře, tam kde je to možné, používat takové prostředky, materiály a postupy, které jsou co nejvíce šetrné k životnímu prostředí, s přihlédnutím k finanční dostupnost a kvalitu.

Rudolf Bakala
generální ředitel ATTACK, s.r.o.

Ochrana_zivotneho_prostredia_sewa-2023